Zemní plyn je vysoce výhřevný přírodní plyn bez barvy, chuti a zápachu

s výbornými užžitnými vlastnostmi. Je směsí plynných uhlovodíků a

nehořlavých složžek (zejména dusíku a oxidu flame-580342_1920uhličitého). Jeho

charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu.

Zemní plyn je bez nadsázky skutečným ekologickým palivem:

  • produkované spaliny neobsahují prakticky žádné tuhé látky (popílek), ani

oxidy síry, a i obsah ostatních škodlivých látek (např. CO, NOx) je výrazně nižšžší nežž u ostatních paliv.

  • Je čistou energií, která přinṚí komfort vytápění a chodu domácností nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Energie v zemním plynu je velmi snadno a efektivně regulovatelná a tím i plně využžitelná.

Specifické vlastnosti zemního plynu a ššíře využžití významně ovlivňují trendy v současné

tepelné technice, kde je otázka cen energií a úspora tepla bezesporu klíčovým tématem.

Vššechny tyto aspekty činí ze zemního plynu ekonomicky hospodárné, ššetrné a perspektivní

Hlavní výhody zemního plynu:

  •  zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze bez nákladných úprav a
  • energetických přeměn dovést přímo k zákazníkovi
  •  dopravní a distribuční systém je nezávislý na klimatických podmínkách
  •  zemní plyn je odběratelům k dispozici bez omezení 24 hodin denně 365 dní v roce
  •  zákazník nepotřebuje prostor pro skladování paliva
  •  plynové spotřebiče lze snadno ovládat a regulovat
  •  zemní plyn je nejšetrnější ze všech neobnovitelných zdrojů energie

Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a

proměnlivým množžstvím neuhlovodíkových plynů (zejména inertních plynů).

Citováno podle www.rwe.cz